Wethouder Ebbenlaan 122 - Helmond 0492-521192 Openingstijden: Di - Vr: 10:00u - 18:00u, Za: 10:00 tot 15:00 (buiten onze openingstijden op afspraak)

Wethouder Ebbenlaan 122 - Helmond

0492-521192

Openingstijden: Di - Vr: 10:00u - 18:00u

Za: 10:00 tot 15:00 (buiten onze openingstijden op afspraak)

Privacy Policy


Laatste update: 22 oktober 2019.

Onze privacy policy is onlangs aangepast in verband met de AVG-wetgeving. Wij hebben ons best gedaan om alle benodigde informatie in deze privacy policy op te nemen.

Mocht u iets missen of een aanvulling hebben dan horen wij dat uiteraard graag.

Identiteit van de onderneming

2S-Scooters
Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 72614331.

Contactgegevens

Wij zijn gevestigd op de Wethouder Ebbenlaan 122, 5702AE BC in Helmond.

Onze klantenservice is van dinsdag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 18.00 uur en op zaterdag van 10.00 en 17.00 uur bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 0492-521192.

Mogelijk hanteren wij met feestdagen andere openingstijden. Aangepaste openingstijden kondigen wij aan via onze website (blog) of social media.

Algemeen

2S-Scooters hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 2S-Scooters houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als 2S-Scooters zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bezoekersinformatie te verzamelen. Dit houdt in dat we inzicht krijgen in alle bezoekers van onze website. Dit is voor ons intern een tool om te kijken of bepaalde acties werken en wat de piekmomenten van bijvoorbeeld bestellingen zijn.

Wij hebben alle IP-adressen die wij verzamelen middels Google Analytics geanonimiseerd. Dit betekent dat wij niet uw volledige IP-adres doorsturen naar Google Analytics. Hierdoor hebben wij geen specifiek inzicht waar u zich bevindt.

Statistieken op de server

Er worden geen statistieken bijgehouden op onze server. Dit hebben wij in overleg met de hosting partij uitgeschakeld.

Onze hosting partij houdt nog wel (beperkt) IP-adressen van bezoekers bij. Deze IP-adressen zijn niet direct benaderbaar via een website. Onze hosting partij doet dit in het oogpunt van beveiliging. Indien er een aanval plaatsvindt, is het voor onze hosting partij van essentieel belang om de “dader” te kunnen traceren. Dit kan alleen op basis van een IP-adres.

Accountgegevens

Zodra u een bestelling in onze webshop plaatst, worden uw NAW- en bankgegevens (die u heeft opgegeven tijdens het bestellen) opgeslagen in onze webshop database. Deze gegevens hebben wij nodig om uw bestelling te kunnen afhandelen. Het maakt niet uit of u een geregistreerde klant of gast klant bent. Uw gegevens worden altijd opgeslagen.

Wij bieden de mogelijkheid om onze website te bezoeken over een beveiligde SSL (https) verbinding. Kijk altijd in uw browserregel of u het groene slotje ziet staan. Indien dit niet het geval is, dan verstuurd u uw gegevens over een niet beveiligde verbinding.

Wij gebruiken uw NAW- en bankgegevens alleen voor het afhandelen van uw bestelling.

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer (indien van toepassing)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@2sscooters.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

2S-Scooters verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Het verwerken van uw bestelling.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door 2S-Scooters verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Toestemming;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan 2S-Scooters de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (indien van toepassing)

Uw persoonsgegevens worden door 2S-Scooters opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen – indien nodig – in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Waarom we uw gegevens nodig hebben

Wij verwerken uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Sisow

Voor het accepteren van betalingen maken wij gebruik van het betaalplatform Sisow. Sisow zorgt ervoor dat uw betaling afgehandeld kan worden. Zodra u een betaling uitvoert, dan zal dit altijd via een tussenrekening van Sisow gaan. Uw NAW- en bankgegevens zijn daarom ook bekend op het Sisow platform. Deze gegevens zijn alleen door ons en Sisow te bekijken.

Uw transactie wordt altijd verstuurd over een beveiligde SSL-verbinding.

Meer informatie over Sisow: https://www.sisow.nl/over

Delen met anderen

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Wilt u meer weten over onze cookies, kijk dan hier. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Termijn

Wij bewaren uw gegevens zolang wettelijk van ons wordt verlangd. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. U bent ten alle tijden vrij om deze gegevens – door ons – te laten verwijderen. Zie kop “Gegevens inzien, rectificeren of verwijderen” voor meer informatie.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Gegevens inzien, rectificeren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@2sscooters.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Recht op bezwaar

Mocht u bezwaar willen maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u dat melden door een mail te sturen naar info@2sscooters.nl.

Recht op intrekking

Indien uw gegevens met toestemming zijn verkregen dan kunt u ten alle tijden uw toestemming intrekken. Dit kunt u melden door te mailen naar info@2sscooters.nl.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens 2S-Scooters van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

2S-Scooters neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@2sscooters.nl.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! Wij zijn telefonisch te benaderen op het volgende nummer: 0492-521192 of per mail: info@2sscooters.nl.

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacystatement.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemde privacy verklaring