Wethouder Ebbenlaan 122 - Helmond 0492-521192 Openingstijden: Di - Vr: 10:00u - 18:00u, Za: 10:00 tot 15:00 (buiten onze openingstijden op afspraak)

Wethouder Ebbenlaan 122 - Helmond

0492-521192

Openingstijden: Di - Vr: 10:00u - 18:00u

Za: 10:00 tot 15:00 (buiten onze openingstijden op afspraak)

Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN 2S-SCOOTERS

GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER KVK NUMMER 72614331

Omzetbelastingnummer NL165970315B02
Btw-identificatienummer NL001892226B38

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van 2S-Scooters v.o.f. hierna vernoemd als 2S-Scooters.

1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.

1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen 2S-Scooters en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van 2S-Scooters.

1.4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door 2S-Scooters niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door 2S-Scooters is bevestigd.

Artikel 2. AANBIEDINGEN

2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door 2S-Scooters desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order c.q. opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order c.q. opdracht.

2.2. In prijscouranten, offertes, andere documenten vermelde kleuren, omschrijvingen, maten, prijzen e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden 2S-Scooters niet.

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN

3.1. Behoudens het geval van het plaatsen van een order door middel van een aanbetaling van € 250,00 wordt een overeenkomst eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat 2S-Scooters de order c.q. opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel – in geval van reparatie – met de uitvoering van de order c.q. opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van 2S-Scooters en deze algemene voorwaarden.

3.2. Bij afname van een scooter tot € 2.500,00 geldt een aanbetaling van € 250,00 bij bestelling. Bij afname van een scooter boven € 2.500,00 geldt een aanbetaling van € 500,00 bij bestelling;

Artikel 4. PRIJZEN

4.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die 2S-Scooters in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen, en af magazijn, in euro’s en exclusief BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen, toeslagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien aflevering heeft plaatsgevonden zijn de materialen verder voor verantwoording koper.

4.2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is 2S-Scooters gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

Artikel 5. BETALING

5.1. Betaling geschiedt á contant bij aflevering mits anders is afgesproken. Bij uitzonderlijke gevallen dient betaling alsdan te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend.

5.3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is 2S-Scooters alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.

5.4. Alle door 2S-Scooters gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij.

5.5. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten- rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders.

Artikel 6. ANNULERING

6.1. In geval van annulering door wederpartij zijn alle door 2S-Scooters ter zake van de order c.q. opdracht

gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door 2S-Scooters ten gevolge van de annulering geleden schade.

6.2. Bij het annuleren van de order vervalt de aanspraak op de aanbetaling.

Artikel 7. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO

7.1. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet-tijdige levering is 2S-Scooters dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.

7.2. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch

verlengd met de periode(n) gedurende welke:

– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of montage en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit 2S-Scooters kan worden toegerekend;

– wederpartij in één of meer verplichtingen jegens 2S-Scooters tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;

– wederpartij 2S-Scooters niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.

7.3. Wederpartij dient de bij 2S-Scooters gekochte goederen of diensten in ontvangst te nemen en te controleren (zie garantie). Wanneer deze goederen door wederpartij worden geweigerd of levering niet mogelijk blijkt, worden de goederen door 2S-Scooters opgeslagen, zulks voor rekening en risico van wederpartij. De kosten voor opslag zijn voor rekening van wederpartij. 2S-Scooters zal nakoming vordering doch behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van 2S-Scooters op schadevergoeding.

7.4. Wederpartij dient bij aflevering voor een geldige verzekering te hebben zorg gedragen. 2S-Scooters is vrij om te bemiddelen in de totstandkoming van een verzekering.

Artikel 8. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST, REPARATIE, ONDERHOUD, SCHADETAXATIE.
8.1. De wederpartij kan voor of bij het verstrekken van de reparatieopdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn is bij benadering, tenzij 2S-Scooters een vaste prijs en/of termijn overeenkomt.

8.2. Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.

8.3. Indien de wederpartij binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht de goederen niet heeft afgehaald, kan 2S-Scooters een redelijke vergoeding wegens stallingkosten in rekening brengen.

8.4. De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan de wederpartij ter beschikking gesteld, indien deze daarom bij het verstrekken van de opdracht heeft verzocht. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd. In dat geval worden de onderdelen wel ter beschikking gesteld nadat de garantieclaims zijn afgehandeld en de wederpartij middels deze onderdelen wil aantonen dat de garantieclaims niet of(nog) onvoldoende zijn afgehandeld. In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van 2S-Scooters zonder dat de wederpartij op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

8.5. Indien 2S-Scooters een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan de wederpartij 10 % provisie van het getaxeerde bedrag in rekening worden gebracht. Wanneer de wederpartij aan 2S-Scooters de schade reparatieopdracht verstrekt komt de doorbelasting van 10 % provisie van het getaxeerde bedrag te vervallen.

8.6. 2S-Scooters is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij 2S-Scooters.
8.7. 2S-Scooters zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

8.8. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan 2S-Scooters aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan 2S-Scooters worden verstrekt.

8.9. Bij bestellingen van speciale onderdelen zoals specifieke motoronderdelen of race supplementen is de wederpartij een aanbetaling van 50 % verschuldigd.

Artikel 9. GARANTIE/RECLAME

9.1. Voor alle door 2S-Scooters geleverde en door derden gefabriceerde producten geldt de fabrieksgarantie zoals verleend door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier. 2S-Scooters garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van materiaal- en fabricage gebreken zijn.

9.2. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat 2S-Scooters in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde reparatiewerkzaamheden c.q. het gebruikte en/of geleverde materiaal, gedurende twee maanden na reparatie. Deze garantiebepaling geldt eveneens, voor verborgen gebreken, doch alleen wanneer zulke gebreken uitsluitend of overwegend het gevolg zijn van een onjuiste fabricage van de geleverde zaken door 2S-Scooters. Indien het geleverde of de materialen niet voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal 2S-Scooters de, als gevolg daarvan, ontstane gebreken aan de geleverde zaken kosteloos herstellen, vervangen of aan de wederpartij vergoeden, zulks ter keuze van 2S-Scooters.

9.3. De garantieverplichting van 2S-Scooters vervalt indien het gerepareerde door wederpartij onoordeelkundig worden gebruikt, onjuist wordt behandeld of wordt blootgesteld aan een buitengewone belasting, en/of de technische aanwijzingen betreffende het gebruik van het product niet in acht worden genomen.

9.4. Door een reparatie of vervanging van onderdelen binnen de garantietermijn, wordt de garantietermijn niet verlengd.

9.5. Reclame is niet mogelijk indien:

– op gebruikte onderdelen;

– een reparatiebon niet kan worden overlegd;

– de gerepareerde of geleverde goederen een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen

een redelijke tolerantie;

– de zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van 2S-Scooters op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd dan wel door wederpartij;

– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij (bijvoorbeeld door onvoldoende onderhoud) of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van 2S-Scooters;

– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens 2S-Scooters (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;

– zonder schriftelijke toestemming van 2S-Scooters door derden reparaties of andere werkzaamheden aan de scooter zijn verricht.

9.6. Indien wederpartij met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde binnen vijf dagen na ontvangst schriftelijk reclameert, en zijn reclame door 2S-Scooters gegrond wordt bevonden, zal 2S-Scooters te hare keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) om niet vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) of repareren respectievelijk de werkzaamheden opnieuw verrichten dan wel een prijsreductie verlenen.

9.7. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op.

9.8. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 10. KEURING

De zaken worden voor de aflevering door 2S-Scooters gecontroleerd. Wederpartij heeft, voor eigen rekening, het recht de zaken voor de aflevering te keuren op tijd en plaats door 2S-Scooters vastgesteld.

Artikel 11. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING

11.1. 2S-Scooters is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:

– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;

– wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;

– faillissement van wederpartij wordt aangevraagd;

– het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;

– een onderhands akkoord wordt aangeboden;

– op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;

11.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van 2S-Scooters passende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 12. EIGENDOMSVOORBEHOUD

12.1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door 2S-Scooters aan wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van wederpartij in de nakoming van deze overeenkomsten.

12.2. 2S-Scooters is in de in artikel 11 lid 1 hiervoor genoemde gevallen bevoegd de geleverde zaken die

overeenkomstig het vorige lid van dit artikel haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt 2S-Scooters voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden.

12.3. Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van 2S-Scooters te leveren. Hij is eveneens verplicht 2S-Scooters op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan 2S-Scooters om dit pandrecht tot stand te brengen.

Artikel 13. RETENTIERECHT

2S-Scooters is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak van wederpartij, die zij in het kader van een opdracht onder zich heeft, op te schorten tot dat de vordering van 2S-Scooters met betrekking tot die zaak volledig is betaald inclusief rente en kosten, tenzij de wederpartij voor onderhavige goederen genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 14. AANSPRAKELIJKHEID

14.1. 2S-Scooters is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van 2S-Scooters of leidinggevende ondergeschikten.

14.2. 2S-Scooters evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

14.3. 2S-Scooters aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.

14.4. 2S-Scooters heeft te allen tijde het recht een schade van de wederpartij te repareren. Wederpartij dient 2S-Scooters hiertoe in de gelegenheid te worden gesteld anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling.

Artikel 15. OVERMACHT

15.1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van 2S-Scooters, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van 2S-Scooters kan worden verlangd, zoals oorlog,

overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werk- stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door 2S-Scooters ten behoeve van de uitvoering van de reparatie zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.

15.2. Overmacht geeft 2S-Scooters het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden.

Artikel 16. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 17. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

17.1. De vestigingsplaats van 2S-Scooters is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens 2S-Scooters moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.

17.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van 2S-Scooters is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

17.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en 2S-Scooters gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacystatement.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemde privacy verklaring